Jesteśmy dobrym partnerem dla naszych klientów

Firma Mor­feusz jest wiodącym pro­du­centem kołder, poduszek, poś­cieli hotelowej, pod­kładów na materac oraz dostawcą sze­rokiej gamy pro­duktów frotte. Ponadto spec­jal­izujemy się w pro­dukcji galanterii stołowej.


Naszymi odbiorcami są głównie hotele, pen­sjonaty, placówki opieki zdrowotnej i restau­racje. Sprawnie dzi­ałający sklep inter­netowy zapewnia klientom indy­wid­u­alnym łatwy dostęp do naszych produktów.


Bazując na wysokiej jakości tkan­inach, nowoczesnym parku maszynowym i pro­fesjon­alnym zespole spec­jal­istów, jesteśmy dobrym part­nerem dla naszych klientów.


Jeśli szukają Państwo pro­fesjon­alizmu, doświad­czenia, źródła niebanalnych rozwiązań i sukcesu, to są Państwo w dobrym miejscu.

Zapraszamy do współpracy.

Morfeusz – wczoraj, dziś i jutro – historia firmy

1985

Nasz początek – Kujawska Wytwórnia Kołder w Lubaniu

1987

Zmiana nazwy na Spec­jal­istyczny Zakład Bieliź­niarski „Morfeusz”

1990

Czas inten­sy­wnego rozwoju – posz­erzenie dzi­ałal­ności firmy o handel paliwami i smarami w Konecku

1990

PPW Mor­feusz – do dziś funkcjonująca nazwa

1991

Wprowadzenie hur­towego obrotu lekami w Konecku

1992

Rozpoczęcie współpracy z firmą ACV – wzbo­gacenie oferty o handel kotłami

1996

Uru­chomienie odd­ziału firmy we Włocławku

1997

Czas remontu budynków w Lubaniu

1998

Wydziela się odrębny podmiot gospo­darczy Mor­feusz Technika Grzewcza – odpowiedzialny za obrót paliwami i kotłami

1998

Wprowadzenie do oferty usługi prania pierza i puchu

2014

Rewital­izacja wiz­erunku firmy

2015

Po dziś dzień PPW Mor­feusz funkcjonuje i rozwija się w Lubaniu

Galeria